Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Ferenczes István

Ferenczes István

Gyermek-téka: Szilágyi Domokos: Élnem adjatok

Amikor 1976. október 27-én, a
 Kolozsvár fölötti Kányafő fái 
közt Szilágyi Domokos a létből
átment a nemlétbe, sokan, még 
az irodalmi élet berkeiben járta
sak sem tudták biztosan, hogy 
mekkora alkotót, mekkora költőt 
vesztett a romániai magyar irodalom. Azóta, az életművel foglalkozó irodalomtudósok, kortársainak vallomásai, valamint hát
rahagyott műveinek kiadása révén lényegesen bővültek ismereteink.

Gyermek-téka: Szilágyi Domokos: Élnem adjatok

A hagyaték feldolgozása
 és kiadása egyre árnyaltabbá teszi a róla kialakuló képünket,
 egy olyan sokoldalú, nagyhatású
 költőt állít elénk, aki az egészet 
keresve, szinte mindent megpróbált a fehér papíron, a játéktól 
eljutott a pusztulásig, s akinek 
költészete nem viseli el a vulgár 
irodalomtörténet leegyszerűsítéseit. Mert bizony próbálták Ők 
még életében filoszi skatulyákba 
begyömöszölni, ha emlékezetünk 
nem csal, költészetének megtor
panásáról is szövegeltek némelyek, akik a költők fejlődését úgy
 képzelték el, mint a sokoldalúan 
fejlett szocializmusét. Épp Szilágyi Domokos életműve bizonyítja, hogy az igaz költők átlépnek mindenféle korlátokon, al
kotásainak még a töredékei is
 egységet alkotnak, túlnőnek a
 hétköznapi leegyszerűsítéseken.
 E legutóbbi kötet (Szilágyi Domokos Élnem adjatok c. kötete 1990-ben jelent meg, Ferences István szövege pedig a Cimbora 1991/2-es számában – szerk. megj.), amelynek 
anyagát neves kritikusunk, Kántor Lajos gyűjtötte és szerkesztette, ezt bizonyítja, a sokarcú, 
sok húron játszó, az irodalomnak 
szinte valamennyi műfajában ott
honos Szilágyi Domokossal is
mertet meg. Komoly volt ő, nagy 
fájdalmak hordozója és megírója,
 de a nagy izzású, hatalmas izzású versei mellett írt ő bökverset, paródiát, gyermekverseket, 
karcolatokat, novellákat, iro
dalmi tanulmányokat, és fordított a román és az angol irodalom legjobbjaitól. Tudott nevetni, 
és nevettetni, volt gúnyos, gyilkosan ironizáló másokkal, de önmagával szemben is. Ne higgye
 viszont senki, hogy játékai, amolyan melléktermékei voltak költészetének. Ő a játékot is a legkomolyabban művelte, a legigényesebben, mögötte felsejlik a szen
vedés, a minden ízében megszenvedett élet fájdalmas fintora.

„Élnem adjatok, mielőtt elmegyek!/ Nem szabad pucérul látnom a földet/..../ Hiszen még
nem is szerettelek!" – írja a kötet címadó versében, amelyben 
az egyén fájdalmai a közösség,
 az emberiség egyetemes fájdalmaivá tágulnak. Igen, Szilágyi 
Domokosnak nemcsak önmaga 
fájt, hanem megszenvedte ő ezt 
az egész tökéletlen világot ezt 
az aláaknázott sártekét. Kor
társa volt minden elmúlt és eljövendő szenvedésnek, bánatnak,
 boldogtalanságnak. Talán a boldogságnak is olykor-olykor. Költészete így tágult a legembersza
básúbbá, a lehető legegyetemesebbé, vált a háború utáni romániai magyar irodalom – tehát 
az összmagyar irodalomnak is – legnagyobb hatású lírájává.

A Cimbora olvasóinak az Élnem adjatok című Szilágyi Domokos könyvből különösen a
 gyermekversekre, a Kerítsük sorját a csodáknak című fejezetre 
hívnám fel a figyelmét. Bizony, 
külön kötetet is megérdemeltek
 volna ezek a versek, és ránk 
férne az 1976-ban kiadott Pimpimpáré (vers és muzsika gyermekeknek) az újbóli kiadása is. 
Ezt Vermesy Péter zeneszerzővel 
közösen írta, és egész szellemi 
életünk ritkaságai, különleges értékei között van helye. Végeze
tül, olvasóink figyelmét a kötet
záró Kismonográfiára hívnám
 fel. Arany Jánosról ír ebben a 
tanulmányban, olyan szellemesen, olyan mély beleérzéssel,
 ahogyan csak egy nagy költő érthet meg egy nagy költőt. Ti,
 akik már tanuljátok Arany Jánost az iskolában, próbáljátok
 meg Szilágyi Domokoson keresztül is megtanulni őt.

„Amennyit parlag hevertem" – kezdődik egyik töredékverse,
 amelyet halálának évében, a fáj
dalmak súlya alatt írt. Keserű 
egy vers ez, de ez a legutóbbi 
Szilágyi Domokos kötet is azt 
bizonyítja, hogy nem hevert parlagon. Az ember heverhetett, az
 alkotó, a költő nem. Rövidre szabott életében a legtöbbel, a költészet csodáival ajándékozott
 meg minket, túlélőit, hálátlan 
utókorát.

Megjelent a Cimbora 1991/2-es számában