Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape

Adatvédelmi tájékoztató

Az Erdélyi Médiatér Egyesület (a továbbiakban: Kiadó) fontosnak tartja a felhasználói, a megrendelői, az előfizetői és minden más érintett személy adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A Kiadó az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/679-es rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – „GDPR”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések (részletes felsorolásuk a fogalmi meghatározások között található) alapján jár el.
Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran előforduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a Kiadóval kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatvédelmi incidens: a személyes adatok biztonságát érintő esemény, amelynek eredménye a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés;
biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását (például az arckép vagy az ujjlenyomat);
direktmarketing-tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyek célja az érintettek részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása üzletkötés előmozdítása érdekében;
egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, avagy közvetve – azonosítható természetes személy;
felhasználó: a Kiadó szolgáltatását, illetve az általa előállított tartalmat a Kiadó használatában lévő weboldalon ingyenesen igénybe vevő, illetve megtekintő, azokból tájékozódó érintett;
felügyeleti hatóság: a GDPR felhatalmazása alapján a vonatkozó tagállami jogszabályban az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére kijelölt hatóság, Romániában: http://dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro;
genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli államok;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
hozzájárulás: az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
a Kiadó használatában lévő weboldal: www.cimbora.net, valamint mindazon további weboldalak, amelyek impresszumában tulajdonosként, üzemeltetőként a Kiadót tüntették fel;
különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
megrendelő (amennyiben elindul a vásárlási funkció): a Kiadó termékét és/vagy szolgáltatását a Kiadó használatában lévő weboldalon vagy a Kiadó által szervezett eseményen leadott megrendelés útján egyszeri alkalommal megvásárló és/vagy igénybe vevő érintett;
személyes adat megjelölése: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, bármilyen azonosító jele, legyen az hatóság vagy az adatkezelő által létrehozott azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
tiltakozás: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban vagy e-mailben) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja a Kiadónál, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
partner: a Kiadóval szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó vagy megbízott.
Az adatkezelő postai címe:
ASOCIATIA PENTRU SPATIUL MEDIA TRANSILVAN, com. Sălard, sat Sălard nr. 727, jud. Bihor.

Üzemeltetés: Pont Systems Kft. (407025 Ajton, Kolozs megye, Cioltului u. 404A)

Alapvető elvek
A Kiadó kizárólag az Európai Unió, illetve Románia jogszabályai által meghatározott előírások betartásával kezel személyes adatot (a jogszerűség elve). Kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az általa folytatott adatkezelések mind az érintettek, mind pedig a Kiadó számára érthetőek, átláthatóak (az átláthatóság elve) és tisztességesek (nem megtévesztőek) legyenek. Kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokból kezeli az érintett személyes adatait (a célhoz kötöttség elve). Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas (az adattakarékosság elve). Csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat (a korlátozott tárolhatóság elve). Az adatkezelés során az általa elvégzett, illetve az érintett által kezdeményezett helyesbítéssel biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, tárolási idejét (a pontosság elve). Továbbá gondoskodik az általa kezelt személyes adatok titokban tartásáról, illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozásáról (a bizalmasság elve).
A weboldalon folytatott adatkezelések
Az adatkezelési tevékenység megnevezése: a felhasználó, a Kiadó tulajdonában lévő weboldalakat felkereső érintett böngészésre használt digitális eszközén külső szolgáltatók (például Facebook, Google) egyedi azonosítóinak (ún. sütik vagy cookie-k) elhelyezése, a közös e-mail-címre érkező levelek (sajtóközlemények, meghívások, panaszok, helyreigazítási kérelmek, cikkekhez fűzött vélemények, hatósági megkeresések) továbbítása a Kiadó illetékes szervezeti egysége részére.
Az adatkezelés célja: a cikkek tartalmához történő hozzászólás lehetővé tétele – egy harmadik fél által működtetett, Facebook Comments szolgáltatáson keresztül, a felhasználók érdeklődési körének megfelelő továbbfejlesztése érdekében; a weboldalakon elérhető tartalmak közvetlen megosztása a felhasználókkal; a Kiadó bármely termékének, szolgáltatásának, tartalmának népszerűsítése a felhasználók körében; e-mailes ügyfélszolgálat működtetése: a felhasználó panaszának kezelése, észrevételének megválaszolása; a Kiadó tulajdonában lévő weboldalakat felkereső érintettekből a sütik segítségével egyéni célközönség építése (remarketing): a remarketing lehetővé teszi, hogy a Kiadó személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg külső szolgáltatók (például Facebook) weboldalán olyan személyeknek, akik korábban már meglátogatták a tulajdonában lévő weboldalak egyikét; a Kiadó üzleti tevékenységéhez kapcsolódó médiaeseményekről tájékozódás, panaszok, sajtó-helyreigazítási kérelmek kivizsgálása, a cikkek tartalmának felülvizsgálata az olvasói vélemények alapján, hatósági megkeresések teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása; a regisztráció alkalmával megadott adatok esetében a felhasználó hozzájárulása, megrendelés, előfizetés esetén a megrendelővel, előfizetővel kötött szerződés teljesítése, a feliratkozó hozzájárulása.
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bek. a), b), f) pontok.
Az adatfeldolgozó neve, címe: a felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása:
a cikkhez kapcsolódó hozzászólások a Facebook Comments szolgálatáson keresztül történik: Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország);
postai és futárszolgáltatók;
direct mail küldése esetén: saját rendszeren keresztül vagy MailChimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA).
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:
A Facebook Comments szolgáltatásba való bejelentkezéssel történő szolgáltatás-igénybevétel esetén az adatokat a Facebook gyűjti és dolgozza fel. A Facebook-szolgálatás adatvédelmi nyilatkozata itt található: https://www.facebook.com/privacy/explanation
A Mailchimp hírlevélküldő rendszer az adatokat tárolja és feldolgozza. A Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata itt található: https://mailchimp.com/legal/privacy/
Böngészési szokások
A rögzített IP-címeket az adatkezelő titkosítva, átmenetileg tárolja, és semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne, azokat kizárólag statisztikai, látogatottságmérési megfontolásból dolgozza fel. Továbbá az optimális, egyénre szabott megjelenés érdekében a felhasználók által használt eszközön ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie lehetővé teszi a Kiadó oldalainak magasabb színvonalú működése, illetve személyre szabott szolgáltatások biztosítását. A cookie-t a felhasználó törölni tudja a saját eszközéről, illetve lehetőség van a böngésző oly módon történő beállítására, hogy letiltsa a cookie-k alkalmazását. A cookie-k a felhasználó rendszerében határozatlan ideig, illetve a cookie-k felhasználó általi törléséig vannak jelen. A sütik típusairól és használatáról bővebb tájékoztatást a weboldalunkon talál.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig vagy az érintett és a Kiadó közötti szerződés teljesítéséhez vagy az érintett kérésére hozott, a szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges időtartam vagy a hatályos jogszabályok által előírt határidő.
Az adatok forrása: a felhasználó adja meg, a sütit elhelyező külső szolgáltató.
Az érintettek köre: a felhasználók.
A személyes adatok továbbítása harmadik személyeknek
A személyes adatokat a Kiadó csak akkor továbbítja harmadik személynek, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt a GDPR, törvény vagy más rendelet lehetővé teszi, a következő esetekben: az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz, az adattovábbítás az érintett és a Kiadó közötti szerződés teljesítéséhez vagy az érintett kérésére hozott, a szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges, az adattovábbítás a Kiadó és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges, az adattovábbítás jogi igények (például peres vagy hatósági eljárás megindítása) előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges, az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására; a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés céljából hozzáférhető, de csak ha az uniós vagy tagállami jog által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.
Az érintett jogai és érvényesítése
Az érintett a fent megjelölt postai címen, illetve e-mail útján vagy telefonon kérelmezheti, illetve kezdeményezheti a Kiadónál
1. tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről
Az érintett kérelmére a Kiadó tájékoztatja az érintettet a Kiadó által kezelt, feldolgozott személyes adatairól, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, az adattárolás időtartamáról, az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjéről.
2. a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Kiadó rendelkezésére áll, a személyes adatot a Kiadó helyesbíti. Kérhető a személyes adatok törlése, amennyiben az nem szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint ha nem szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról a Kiadó minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Törlés helyett a Kiadó zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
3. személyes adatai más adatkezelőhöz hordozását
Az érintett kezdeményezheti a Kiadónál a rá vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását, továbbá jogosult arra, hogy a Kiadó ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa feltéve, ha az adatkezelés automatizált módon történik, és az adatkezelés az érintett hozzájárulásához vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
4. az adatkezelés korlátozását
A Kiadó korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges), vagy ha az adatkezelés jogellenessége esetén az érintett adatai törlése helyett csupán azok felhasználásának korlátozását kéri, vagy a Kiadónak már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azok rendelkezésre bocsátását a Kiadótól, illetve ha az érintett tiltakozott a Kiadó vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg meg nem állapítják, hogy az adatkezelést megalapozó jogos érdek elsőbbséget élvez-e az érintett jogos indokaival szemben). Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tároláson túlmenően csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A Kiadó a korlátozás feloldása előtt tájékoztatja a korlátozást kezdeményező érintettet.
5. tiltakozhat az adatkezelés ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Kiadó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve ha a személyes adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges, továbbá ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljából történik. Az érintett az ilyen irányú kéréseit írásban, a Kiadó e-mail-címére küldheti el.
6. kezdeményezheti, hogy az automatizált döntéshozatal hatálya rá ne terjedjen ki
Az érintett kezdeményezheti, hogy ne terjedjen ki rá az esetleges olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené.
7. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását
Amennyiben a személyes adatok – beleértve a különleges adatokat is – kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amelynek következtében a Kiadó nem kezeli tovább az érintett személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt megkezdett adatkezelés jogszerűségét.
A Kiadó csak a saját oldalain megadott személyes adatok védelméért vállal felelősséget. Partnerek internetes oldalain megadott személyes adatok védelméért felelősséget nem vállal.
Ha az érintett sérelmezi, ahogyan a Kiadó az adatait kezeli, javasoljuk, hogy először keressen meg. Megkeresését minden esetben körültekintően kivizsgáljuk.
Ha az érintett elégedetlen a panaszkivizsgálás eredményével, a felügyeleti hatósághoz fordulhat: http://dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro
Hírlevélhez kapcsolódó adatok
A hírlevélre bármikor feliratkozhat, illetve leiratkozhat a hírlevél láblécében található Leiratkozom gombra kattintva.

Ha úgy véljük, hogy a titoktartási szabályok módosítása szükséges, a módosításokat ezen az oldalon közzétesszük, hogy tájékoztassuk Önt azon típusú információkra vonatkozóan, amelyeket gyűjtünk és felhasználunk. Ha kérdése van a titoktartási politikánkat illetően, kérjük, írjon nekünk a tájékoztatóban megadott címre. Ennek az oldalnak a tartalma gyakran módosulhat a platformon végrehajtott módosítások, jogszabályi változások vagy a bevált internetes gyakorlatok követhetősége érdekében.

Felkérjük Önt, hogy rendszeresen keresse fel ezt az oldalt annak érdekében, hogy naprakész tájékoztatást kapjon az adatvédelmi és adatfeldolgozási irányelveinkben bekövetkezett változásokról.

2021. március 2.