Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Kónya Éva

Kónya Éva

A műveltség kincseskamrái

Barangoló

Esküszöm az élő igaz Istenre, hogy... [a könyvekkel] ...rendesen bánok, belőlük semmit ki nem tépek, sem tollal, sem ceruzával bennük semmit meg nem jelölök, sem azok közül egyet is a bibliothekáriusok engedélye nélkül el nem viszek...
(A Debreceni Kollégium könyvtárába beiratkozó diákok esküje a 17–18. században)

A műveltség kincseskamrái
A világ leggazdagabb kódexgyűjteményét és egymilliónál több nyomtatott könyvet őrző Vatikáni Könyvtár Sixtus-terme • Kép forrása: Wikipédia

Az 1975-ben feltárt eblai könyvtár romjai között mintegy 15 000 ékírásos táblát találtak • Kép forrása: Wikipédia
Az 1975-ben feltárt eblai könyvtár romjai között mintegy 15 000 ékírásos táblát találtak • Kép forrása: Wikipédia
A mezopotámiai agyagtáblákra ékírással írták a vallásos, történelmi, matematikai, orvosi, csillagászati feljegyzéseket és az irodalmi műveket • Kép forrása: Wikipédia
A mezopotámiai agyagtáblákra ékírással írták a vallásos, történelmi, matematikai, orvosi, csillagászati feljegyzéseket és az irodalmi műveket • Kép forrása: Wikipédia
Ízisz istennőt ábrázoló egyiptomi papirusz részlete • Kép forrása: arkangallery.com
Ízisz istennőt ábrázoló egyiptomi papirusz részlete • Kép forrása: arkangallery.com
A pergamoni könyvtár romjai, olvasótermének megmaradt oszlopaival • Kép forrása: Wikipédia
A pergamoni könyvtár romjai, olvasótermének megmaradt oszlopaival • Kép forrása: Wikipédia
Ma is áll Aulus Cornelius Celsus római orvos 1. században épült ephesosi könyvtárának homlokzata, a tudós erényeit – bölcsesség, kiválóság, megfontoltság, tudomány – megszemélyesítő szobrokkal • Kép forrása: ephesus.us
Ma is áll Aulus Cornelius Celsus római orvos 1. században épült ephesosi könyvtárának homlokzata, a tudós erényeit – bölcsesség, kiválóság, megfontoltság, tudomány – megszemélyesítő szobrokkal • Kép forrása: ephesus.us
Róma polgárai a Kr. u. 4. század elején már 28 nyilvános könyvtárban művelődhettek (ókori római könyvtár olvasóterme kosarakban, polcokon tárolt pergamentekercsekkel egy 19. századi metszeten) • Kép forrása: rambulatorly.com
Róma polgárai a Kr. u. 4. század elején már 28 nyilvános könyvtárban művelődhettek (ókori római könyvtár olvasóterme kosarakban, polcokon tárolt pergamentekercsekkel egy 19. századi metszeten) • Kép forrása: rambulatorly.com
Középkori kódexmásoló szerzetes (scriptor) munka közben • Kép forrása: Wikipédia
Középkori kódexmásoló szerzetes (scriptor) munka közben • Kép forrása: Wikipédia
A középkori német lírát bemutató Manasse-kódex (Nagy Heidelbergi Daloskönyv) illusztrációja • Kép forrása: wga.com
A középkori német lírát bemutató Manasse-kódex (Nagy Heidelbergi Daloskönyv) illusztrációja • Kép forrása: wga.com
A negyedik legrégebbi magyar nyelvemlék, a zsoltárokat és imádságokat tartalmazó Apor-kódex a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum könyvtárának legértékesebb darabja • Kép forrása: cultura.hu
A negyedik legrégebbi magyar nyelvemlék, a zsoltárokat és imádságokat tartalmazó Apor-kódex a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum könyvtárának legértékesebb darabja • Kép forrása: cultura.hu

A legelső könyvtárak

A könyvtárak története közel 5000 éves múltra tekint vissza, bár a legelsőkben még nem könyveket, hanem ékírásos agyagtáblákat, kőtáblákat őriztek. A legrégebbit a könyvtárak bölcsőjének tekintett Mezopotámia területén, Szíriában tárták fel az ókori Ebla romvárosban. A Kr. e. 2500 táján épült könyvtár épületének ajtaja, ablaka nem volt, látogatói létrákon jutottak be, a tetőn át, a táblákat szűkfolyósókon tárolták.

Több mint két és fél ezer évvel ezelőtt alapította a híres ninivei könyvtárat Assur-bán-apli asszír király. A királyi palota oroszlántermében elhelyezett, mintegy 22 000 táblát tartalmazó gyűjtemény agyagtábláiról ismerte meg az utókor a mezopotámiai vízözön-mondát, a Gilgames-eposzt. A ninivei könyvtárat a legelső közkönyvtárnak is tekinthetnénk, hiszen az uralkodó arról is rendelkezett, hogy könyvtárának az „alattvalók okulására” kell szolgálnia. Csak éppen az olvasni tudó alattvaló volt akkoriban igen kevés...

A lélek gyógyszere

II. Ramszesz egyiptomi fáraó egykori palotájának feltárásakor találtak rá könyvtárának romjaira, homlokzatának maradványain a felirattal: a lélek gyógyszere. 

Az ókori Egyiptomban agyagtáblák helyett már a Nílus vidékén nőtt papirusznádból készített papirusztekercsekre írtak, amelyeket polcokon, nádkosarakban, faládákban, agyagkorsókban tároltak. A felgöngyölt papiruszcsíkok átlagos hossza 4–5 m volt, de néha a 40 métert is meghaladta. A templomi és uralkodói könyvtárak gondozói, gyarapítói a közmegbecsülésnek örvendő írnokok voltak.

Görögországban az első nagyobb könyvtárakat a Kr. e. 4. században alapították, és fél évszázad múltán már minden nagyobb városnak volt könyvtára. A tekercseket az épületek oszlopcsarnokaiban berendezett olvasótermekben tárolták, nagyméretű kerámiaedényekben. Athénban a 4. században már az első főiskolai könyvtár is létrejött a Múzsák Csarnokában, a Muszeionban.

Görög eredetű a könyvtár bibliotéka elnevezése is. A föníciai Büblosz város nevéből eredő biblion (könyv) és a théké (láda, téka) szavakból származó név szó szerinti fordításban tehát könyvládát jelent.

Az ókor legjelentősebb gyűjteménye a Kr. e. 3. században létrehozott alexandriai könyvtárban volt. Állományának gyarapítására igen változatos módszereket használtak a másolóműhelyek működtetése mellett, a hajók könyvrakományának lefoglalásán és a hadizsákmányként szerzett könyveken át a kölcsönkért kéziratok megtartásáig. Sajnos, a több százezer papirusztekercset őrző könyvtár a 4. század végén teljesen elpusztult.

A pultkönyvtárak kora

Az ókor végétől a nehezen olvasható, sérülékeny tekercsek helyét lassan az „igazi” könyvek, a kódexek foglalták el. A lapozható könyvek mintájául a rómaiak fahánccsal vagy szíjjal összefűzött viasztáblái szolgáltak. A faháncs latin neve, a libra máig fennmaradt az angol library (könyvtár) vagy a román librărie (könyvesbolt) szavakban. Maga a kódex elnevezés a latin codex (fatábla) szóból ered, arra emlékeztetve, hogy a könyvek lapjait általában bőrrel bevont fatáblák közé kötötték.

A lapok anyaga a Pergamonban feltalált, juh- vagy kecskebőrből készített pergamen volt, majd – Nyugat-Európában a 11. századtól – a papír. A gyönyörű kéziratos kódexek legtöbbjét kolostorokban írták. „Csapatmunkában” készültek, volt, aki tintát főzött, mások a lúdtollakat hegyezték, a lapokat vonalazták, a szövegeket másolták, vagy a díszes kezdőbetűket (iniciálékat) és a kisméretű képeket (miniatúrákat) festették utólag a kihagyott üres helyekre. Az értékesebb kódexek borítóit arany és ezüst lemezek, drágakövek díszítették.

Az új könyvforma a könyvtárakat is megváltoztatta, állományuk jóval kisebb helyen elfért és áttekinthetőbbé vált. Létrejöttek az ún. pultkönyvtárak, amelyekben a könyveket már témák szerint csoportosítva helyezték el, és az értékesebbeket – az ún. láncoskönyveket – lánccal rögzítették az írópolcokhoz, hogy ne lophassák el őket. 

Az első teremkönyvtárak

A reneszánsz korában, a 14–16. században a kolostori, udvari könyvtárak és a nemesek, tudósok magánkönyvtárai mellett egyre több nyilvános városi könyvtár is szolgálta az olvasás megnövekedett igényének kielégítését.

Bár a könyvnyomtatás feltalálása (1452) után elterjedtek a kisebb méretű könyvek, a gyors ütemben bővülő gyűjtemények számára nagyobb könyvtárakat kellett létrehozni. A következő századokban már olvasásra és kutatásra egyaránt alkalmasabb teremkönyvtárak épültek, amelyeknek magas, néha több tíz méter hosszú csarnokaiban a könyveket a falak mentén elhelyezett polcokon tárolták.

Világhírű magyar könyvtárak

Antonio Bonfini, Mátyás udvari krónikása írta egykor királyunkhoz: Ki oly sokszor nyertél a csatán diadalmat, érc, márvány és könyv nem hagy enyészni soha.

Valóban, a reneszánsz korának egyik legértékesebb könyvgyűjteménye volt Mátyás király mintegy 2500 könyvet számláló könyvtára, a Bibliotheca Corviniana. A könyvtárban egyaránt őriztek díszes kötésű, gyönyörűen illusztrált kódexeket és ősnyomtatványokat (1500 előtt nyomtatott könyveket). A többségükben a Hunyadiak hollós címerével díszített, corvinaként emlegetett könyvek között voltak irodalmi, filozófiai, földrajzi, építészeti, csillagászati és orvostudományi művek is. A könyvtár termének boltozatát a csillagos ég képe díszítette, a könyvállomány gondozói pedig olyan nagy nevű tudósok voltak, mint az európai hírű csillagász Regiomontanus vagy a történész Galeotto Marzio.

Magyarország nemzeti könyvtárát, a budapesti Országos Széchényi Könyvtárat gróf Széchényi Ferenc alapította 1802-ben, mint írta: nemzetünk pallérozására, anyai nyelvünk virágzására s hazánk történeteinek igaz ösmeretére vezető útnak feltalálására. Kétmilliós gyűjteményének legértékesebb kincsei – a Halotti beszéd és az Ómagyar Mária-siralom kézirata mellett – az első Magyarországon nyomtatott könyv, a Chronica Hungarorum és 32 corvina Mátyás könyvtárából.

1802-ben nyitotta meg kapuit Erdély első közkönyvtára is, a gróf Teleki Sámuel, Erdély kancellárja által alapított marosvásárhelyi Teleki Téka. A könyvtár az értékes kéziratok, ősnyomtatványok és könyvritkaságok mellett Teleki Sámuel feleségének, iktári Bethlen Zsuzsannának kétezer kötetes gyűjteményét, az egyetlen 18. századi erdélyi „asszonykönyvtárat” is őrzi.

Az elmúlt évtizedekben megszületett és egyre bővülő elektronikus könyvtárak lehetővé teszik különben hozzáférhetetlen kéziratok, könyvek tanulmányozását. Előnyük, hogy szolgáltatásaik az interneten a nap bármely órájában elérhetőek, dokumentumaik elektronikus formában elolvashatóak, letölthetőek vagy ki is nyomtathatóak. A hagyományos könyvtárakat azonban nem helyettesítik, csupán kiegészítik.

A világ legszebb könyvtárai 
A legelső és egyik legszebb barokk teremkönyvtár a 16. században épült a spanyol királyi palotában, az Escorialban • Kép forrása: Wikipédia
A legelső és egyik legszebb barokk teremkönyvtár a 16. században épült a spanyol királyi palotában, az Escorialban • Kép forrása: Wikipédia
 A titokzatos indiai pálmalevél-könyvtárakban az indiai bölcsek által egykor pálmalevelekre írt szövegeket évszázadok óta folyamatosan új levelekre másolják át, hogy fennmaradjanak az utókor számára • Saraswathi Mahal Könyvtár, India• Kép forrása: Wikipédi
A titokzatos indiai pálmalevél-könyvtárakban az indiai bölcsek által egykor pálmalevelekre írt szövegeket évszázadok óta folyamatosan új levelekre másolják át, hogy fennmaradjanak az utókor számára • Saraswathi Mahal Könyvtár, India• Kép forrása: Wikipédi
Mátyás és Beatrix fogadja Ransanus nápolyi nagykövetet (a Ransanus-corvina egy lapja) • Kép forrása: Wikipédia
Mátyás és Beatrix fogadja Ransanus nápolyi nagykövetet (a Ransanus-corvina egy lapja) • Kép forrása: Wikipédia
A dublini Trinity College 1592-ben alapított könyvtárában a 65 m hosszú központi terem polcain a gyűjtemény 200 000 legrégibb könyve sorakozik • Kép forrása: Wikipédia
A dublini Trinity College 1592-ben alapított könyvtárában a 65 m hosszú központi terem polcain a gyűjtemény 200 000 legrégibb könyve sorakozik • Kép forrása: Wikipédia
 

Megjelent a Cimbora 2011/6-os számában