Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Kónya Éva

Kónya Éva

Mágikus számok

Barangoló

Mágikus számok
Nádpálcákkal agyagtáblára vésett, ékírásos babilóniai számjegyek a Kr. e. 2. évezredből • Kép forrása: blogs-scentifikamerican.com

Ősi maja számjegyírás és a naptárokra vésett, ún. fejszámjegyek • Kép forrása: mayaarcheologist.com
Ősi maja számjegyírás és a naptárokra vésett, ún. fejszámjegyek • Kép forrása: mayaarcheologist.com
A hindu mitológia hármas istensége: Brahma, a teremtés, Visnu, a megtartás és Siva, a rombolás istene • Kép forrása: Wikimedia
A hindu mitológia hármas istensége: Brahma, a teremtés, Visnu, a megtartás és Siva, a rombolás istene • Kép forrása: Wikimedia
Az egyiptomi mitológia istenhármassága: Ízisz, Hórusz és Ozirisz • Kép forrása: Wikimedia
Az egyiptomi mitológia istenhármassága: Ízisz, Hórusz és Ozirisz • Kép forrása: Wikimedia
A számtant megszemélyesítő nőalak
a műveleteket számjegyekkel, illetve megvonalazott számolóasztalon, korongokkal végző tudósok társaságában, egy 16. századi metszeten • Kép forrása: fibonacci.com
A számtant megszemélyesítő nőalak a műveleteket számjegyekkel, illetve megvonalazott számolóasztalon, korongokkal végző tudósok társaságában, egy 16. századi metszeten • Kép forrása: fibonacci.com
Tökéletességet jelképező pentagramma (szabályos ötszög átlóiból alkotott csillag)
a horvátországi Split középkori kápolnájában • Kép forrása: etsy.com
Tökéletességet jelképező pentagramma (szabályos ötszög átlóiból alkotott csillag) a horvátországi Split középkori kápolnájában • Kép forrása: etsy.com
A hét görög bölcs, a Kr. e. 6–7. században élt – elmés mondásai által híressé vált – hét filozófus középkori ábrázolása • Kép forrása: greek-names.info
A hét görög bölcs, a Kr. e. 6–7. században élt – elmés mondásai által híressé vált – hét filozófus középkori ábrázolása • Kép forrása: greek-names.info
A zsidóság egyik legfontosabb jelképe a hétágú gyertyatartó, a menóra (menóra- ábrázolás Titus római diadalívén) • Kép forrása: accabaeus.wordpress.com
A zsidóság egyik legfontosabb jelképe a hétágú gyertyatartó, a menóra (menóra- ábrázolás Titus római diadalívén) • Kép forrása: accabaeus.wordpress.com
A hétfejű sárkányt legyőző Napbaöltözött Asszony • Albrecht Dürer metszete, 1498 • Kép forrása: Wikipedia
A hétfejű sárkányt legyőző Napbaöltözött Asszony • Albrecht Dürer metszete, 1498 • Kép forrása: Wikipedia

A számolás múltjából

A mennyiségekkel kapcsolatos emlékeink korát több tízezer évre becsülik. Feltételezhetően – valamikor az őskorban – először az egy, a kettő, illetve a sok fogalma jelenhetett meg, és az ősember a tíz ujján számlálta meg állatait, elkészített eszközeit stb. Később edényekbe helyezett kavicsokat, magvakat, kagylókat, majd csontokra, pálcákra vésett rovásokat, kötelekre kötött csomókat használtak a mennyiségek észben tartására. A számfeljegyzés legrégebbi ismert emléke egy Csehországban feltárt farkas-lábszárcsont, amelyre 55 rovást vésett egy feltehetőleg harmincezer éve élt ősünk. Ennek az eljárásnak kései utódai a magyar pásztorok és a középkori adószedők által egyaránt használt – két egymáshoz illeszkedő darabból álló – rovásbotok. (A középkorban a rovás adót, a rovó adó- szedőt jelentett, a megrovás pedig adószedést, illetve az adósok figyelmeztetését, megintését.)

Az ókorban – a betűkkel egyidőben – megszülettek a számokat jelképező ábrák, a számjegyek, amelyek alakja a különböző korokban és földrészeken eltérő volt. Európában a középkortól a hindu, illetve arab számjegyek egyszerűsített változatait használjuk.

Három a magyar igazság

A régi időkben a számoknak mágikus jelentőséget tulajdonítottak. Az egyes az egységet, a kettes a megosztottságot (élet-halál, férfi-nő stb.) jelképezte, a hármas az isteni rend szimbóluma lett.

Az ókori mítoszok többségében (görög, római, kelta, germán stb.) három főisten uralkodott, és a legtöbb keresztény felekezet tanítása szerint a Szentháromság három isteni lény (Atya, Fiú, Szentlélek) egy személyben. Az Ószövetség három pátriárkát említ (Ábrahám, Izsák, Jákob), az Újszövetségben Jézust háromszor kísértette meg a Sátán a pusztában, majd háromszor tagadta meg tanítványa, Péter apostol stb. 

Népmeséink hőseinek három próbát kell kiállniuk vagy három kívánságuk teljesülhet. A szólás szerint három napig tart minden csoda, három lépés távolságot tartunk azoktól, akikkel kerüljük a bizalmasságot, a „három a tánc mindhalálig” kifejezéssel buzdítjuk a táncolókat, és a babonások háromszor kopognak fán (alulról felfelé) vagy háromszor csókolják meg a nyakláncon függő keresztet, hogy el ne szalasszák szerencséjüket.

A "három a magyar igazság" szólás eredete nem tisztázott, de feltehetőleg az ókori római „Omne trium perfectum” (szabadon fordítva: Három a tökéletes szám) megállapítást elevenítette fel ebben egy, az 1800-as években élt nemzettársunk.

Nekem nyolc!

A máig élő néphagyomány szerint a különböző korokban és vidékeken más-más számokat tartottak szerencsésnek, illetve balszerencsésnek. Kelet-Ázsiában például a balszerencsésnek tekintett négyes még a rendszámtáblákon, telefonszámokban is ritkán tűnik fel, és az épületekben gyakran nincs negyediknek nevezett emelet.

Az ötös az örökkévalóságot és a harmóniát jelképezi, egyes népek szerint az ajtóra függesztett ötágú csillag megvéd a betegségektől, az ártó szellemektől.

A hatost a buddhisták és az indiánok szent számként tisztelték, a középkori Európában viszont a 666 az Antikrisztust hatalomra segítő Fenevad, a Sátán szimbóluma lett. 

A nyolcas az egyensúlyt jelképezi. Az általunk „teljesen mindegy” értelemben használt „Nekem nyolc!” szófordulat valószínűleg a számjegy alakjából ered: a nyolcas megfordítva is nyolcas.

A kilenc számos kultúrában a varázslás száma. Kilenc múzsa ihlette a művészeket a görög mitológiában, kilenc valkűr védelmezte a skandináv mítoszok hőseit, és kilenc bíró ítélkezett a germán törvényhozásban.

A tíz és a tizenkettő a teljesség, a tökéletesség számai.

A balszerencsés számok sorában a bajnok a pusztulás számának tartott tizenhármas. Ma is él az Utolsó vacsorára emlékeztető babona, miszerint nem szerencsés tizenhárom embernek egy asztalhoz ülnie.

Heten, mint a gonoszok

A hetes – a hét napjainak, a zenei hangsor hangjainak, a szivárvány színeinek, az ókori világ csodáinak száma – kiemelt helyet foglal el népmeséink, mondáink világában.

Hét ördögtől se félő mesehőseink hétmérföldes csizmáikban hetedhét országot bejárva győzik le a hétfejű sárkányt, hogy jutalmul elnyerjék a legszebb királykisasszony kezét, és hetedhét országra szóló lakodalmat csaphassanak.

A bibliai József történetében hét szűk (ínséges) esztendő követi a hét bő esztendőt, a Jelenések könyvében hét angyal jelenlétében törik fel a hét pecsétet. A római jog szerint a végrendeleteket hét tanú látta el pecsétjével (hétpecsétes titok), a középkori írások hét szentséget, hét szabad művészetet, hét fő erényt és hét fő bűnt említenek.

A hetes szám szófordulatainkban is gyakori. Hétalvó az álomszuszék, hétrét görnyed a megalázkodó, hét élete van a mindig szerencsésen megmenekülőnek, hétpróbás gazember a megátalkodottan gonosz, hétszilvafás az elszegényedett nemes és a hetedik mennyországban érzi magát, aki nagyon boldog.

A „heten, mint a gonoszok” szólás feltehetőleg egy ősi akkád eposzból ered, amelyben a háború istenének seregét hét gonosz démon alkotja: a Sárkány, a Párduc, az Oroszlán, a Kígyó, a Déli Szél, a Vad Orkán és a Déli Vihar.

 

A bűvös hetes
A „hétalvó” szavunk a Decius római császár által egy barlangba befalaztatott hét keresztény ifjúra emlékeztet, akik átaludták a szabadulásukig eltelt kétszáz évet • görög ikon: A hét szent alvó • Kép forrása: russianicons.com
A „hétalvó” szavunk a Decius római császár által egy barlangba befalaztatott hét keresztény ifjúra emlékeztet, akik átaludták a szabadulásukig eltelt kétszáz évet • görög ikon: A hét szent alvó • Kép forrása: russianicons.com
A hét szentség: keresztelés, bérmálás, házasság, oltári szentség, papi szentség, betegek kenete és bűnbocsánat • Rogier van der Weyden oltárképe, 1448 körül • Kép forrása: wga.hu
A hét szentség: keresztelés, bérmálás, házasság, oltári szentség, papi szentség, betegek kenete és bűnbocsánat • Rogier van der Weyden oltárképe, 1448 körül • Kép forrása: wga.hu
A hét szabad művészet (nyelvtan, retorika, dialektika, csillagászat, számtan, mértan, zene) jelképes ábrázolása egy középkori kéziratban (a belső körben a filozófiát jelképező nőalak látható) • Kép forrása: gaz-edu
A hét szabad művészet (nyelvtan, retorika, dialektika, csillagászat, számtan, mértan, zene) jelképes ábrázolása egy középkori kéziratban (a belső körben a filozófiát jelképező nőalak látható) • Kép forrása: gaz-edu
Hieronymus Bosch legkorábbi műveinek egyike az 1480 körül festett A hét főbűn (kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag és jóra való restség) • Kép forrása: Wikipedia
Hieronymus Bosch legkorábbi műveinek egyike az 1480 körül festett A hét főbűn (kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag és jóra való restség) • Kép forrása: Wikipedia
A hét fő erényt – szerénység, igazságosság, hűség, jótékonyság, reménykedés, szilárdság, mértékletesség – jelképező nőalakok Francesco Pesellino festményén (1400 körül)  • Kép forrása: Wikipedia
A hét fő erényt – szerénység, igazságosság, hűség, jótékonyság, reménykedés, szilárdság, mértékletesség – jelképező nőalakok Francesco Pesellino festményén (1400 körül) • Kép forrása: Wikipedia

A mennyek angyalai

Kónya Éva

A mennyek angyalai

Barangoló

Az istenek küldötteiként a Földre látogató természetfeletti lények alakja már a keresztény vallás megszületése előtt feltűnt az ókori európai és ázsiai kultúrák mítoszaiban, legendáiban. 

Read More