Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Kónya Éva

Kónya Éva

A mennyek angyalai

Barangoló

Az istenek küldötteiként a Földre látogató természetfeletti lények alakja már a keresztény vallás megszületése előtt feltűnt az ókori európai és ázsiai kultúrák mítoszaiban, legendáiban. 

A mennyek angyalai
A reneszánsz korának talán legbájosabb festett angyalai Raffaello Santi vásznán kísérik Szűz Máriát • Sixtusi Madonna, 1513- 1514, részlet • Kép forrása: Wikimedia Commons

A fáraókat és a holtak lelkeit védelmező, kitárt szárnyakkal ábrázolt Ízisz egyiptomi termékenység istennő egy óegyiptomi papirusztekercsen • Kép forrása: arkangallery.com
A fáraókat és a holtak lelkeit védelmező, kitárt szárnyakkal ábrázolt Ízisz egyiptomi termékenység istennő egy óegyiptomi papirusztekercsen • Kép forrása: arkangallery.com
A hindu mitológia istenei emberek vagy állatok alakjában szálltak alá az égből, hogy megmentsék a világot a pusztulástól • Visnu isten hal avatárája egy középkori miniatúrán • Kép forrása: Pinterest
A hindu mitológia istenei emberek vagy állatok alakjában szálltak alá az égből, hogy megmentsék a világot a pusztulástól • Visnu isten hal avatárája egy középkori miniatúrán • Kép forrása: Pinterest
A gyönyörű valkűrök a harcmezők hősi halottait vitték a skandináv mitológia mennyországába, a Valhallába, Odin palotájába • Lorenz Frølich illusztrációja, 1906 • Kép forrása: Wikipedia
A gyönyörű valkűrök a harcmezők hősi halottait vitték a skandináv mitológia mennyországába, a Valhallába, Odin palotájába • Lorenz Frølich illusztrációja, 1906 • Kép forrása: Wikipedia
A perzsa mitológia angyalai a hatalmat, a hűséget, az egészséget stb. testesítették meg • perzsa angyal egy 16. századi kódexben • Kép forrása: Wikimedia
A perzsa mitológia angyalai a hatalmat, a hűséget, az egészséget stb. testesítették meg • perzsa angyal egy 16. századi kódexben • Kép forrása: Wikimedia
Mohamednek, az iszlám utolsó prófétájának Dzsibríl (Gábriel) arkangyal diktálta 20 éven át az Allah tanításait tartalmazó Koránt • miniatúra egy 14. századi perzsa kéziratban • Kép forrása: Wikimedia
Mohamednek, az iszlám utolsó prófétájának Dzsibríl (Gábriel) arkangyal diktálta 20 éven át az Allah tanításait tartalmazó Koránt • miniatúra egy 14. századi perzsa kéziratban • Kép forrása: Wikimedia

Istenek égi követei

A skandináv hitvilágban Odin isten szolgálói, a valkűrök töltötték be az angyalok szerepét, a rómaiak égből küldött védelmező szellemeket tiszteltek. 

A hindu mitológiában földi élőlények (avatárák) alakjában alászálló istenek teremtettek kapcsolatot az emberekkel, a buddhista hagyomány szerint pedig a megvilágosodottak (bódhiszattvák) közvetítették Isten tanításait, akaratát.
Az óperzsa (zoroasztriánus) vallás angyalszerű lényei, a halhatatlan szentek (amesa szpenták) Ahuramazda teremtő isten kísérői, illetve követei voltak.

A keresztény hagyomány szerint az angyalok – amint azt a görög angelosz („hírvivő”, „követ”) szóból eredő nevük is mutatja – Isten hírnökei és parancsainak végrehajtói. Értelemmel és szabad akarattal bíró természetfeletti lények, akik a mennyben a Mindenhatót dicsőítik, a Földre pedig az Ő követeiként érkeznek.

Az Ószövetségben több említés történik a zsidók hite szerinti, emberekre vigyázó, velük Jahve akaratát tudató angyalokról.
Az iszlám vallás angyalai, a malakok (,hírvivők’) fényből született, láthatatlan lények, akiknek feladata Allah dicsőítése és akaratának végrehajtása. Ők tartják számon az emberek cselekedeteit, hogy a Végső Napon ki-ki elnyerhesse méltó jutalmát vagy megérdemelt büntetését.

A Szentírás név szerint is említi az angyalok fejedelmeit: Mihály, Gábriel és Rafael arkangyalokat. Az Újszövetségben hírvivő, lélekvivő vagy oltalmazó angyalokként jelennek meg.

Az angyali ranglétra

Az angyalok hatalom és tekintély szerinti rangsorolása a babilóniai és az óperzsa mitológiából került át a keresztény hitvilágba.

A legmagasabb rendű angyalok – az isteni trónus őrei és hordozói – a többnyire hat szárnnyal ábrázolt szeráfok és kerubok. A második rendbe a közvetítői szerepet betöltő „uralmak, erősségek és hatalmasságok” tartoznak, harmadikba pedig az Isten parancsait továbbító, a lélekvezető, az üdvözülteket a mennybe emelő, a bűnösöket pokolra taszító főangyalok (arkangyalok) és az emberekhez legközelebb álló őrzőangyalok. Az angyali ranglétra legalsó fokán az Urat zene- és énekszóval dicsőítők állnak.
A bibliai tanítás szerint eredetileg a Sátán is angyal volt: Lucifer, aki egykor fellázadt Isten ellen, ezért örök kárhozatra ítéltetett. Hasonló sorsra jutottak követői is, az ördögökké vált bukott angyalok.

Angyalok a képzőművészetben

Angyalokat ábrázoló falfestmények évszázadok óta díszítik a templomok, paloták falait, az angyal elmaradhatatlan szereplője a Krisztushoz kötődő fontos eseményeket – Angyali üdvözlet, Jézus születése, Mennybemenetel stb. – ábrázoló képzőművészeti alkotásoknak.
A mennyország soha meg nem öregedő angyalait eleinte szárnyatlan férfiakként, később szárnyas ifjakként, gyermekekként, néha testetlen, szárnyas gyermekfejekként ábrázolták. A fejük fölött ragyogó dicsfény első ábrázolása egy 4. századi római mozaikon látható, a lebegő, repülő angyalok pedig a reneszánszkori alkotásokon tűntek fel először.

Az arkangyalokat többnyire attribútumaikkal – a felismerésükre szolgáló jelvényeikkel – ábrázolták: az angyalok vezérét, az utolsó ítélet napján a lelkeket mérlegelő Mihályt karddal és mérleggel, a Jézus születésének hírét hozó Gábrielt liliommal, a gyógyító Rafaelt, vándorok és utazók őrangyalát pedig vándorbottal.

A bibliai Jákob látomásában megjelent égig érő létrán angyalok jártak-keltek, tetején pedig Isten állt • William Blake: Jákob létrája, 1800 • Kép forrása: Wikipedia
A bibliai Jákob látomásában megjelent égig érő létrán angyalok jártak-keltek, tetején pedig Isten állt • William Blake: Jákob létrája, 1800 • Kép forrása: Wikipedia
Angyal és démon János evangélista látomásában • Hieronymus Bosch: Szent János Pátmosz szigetén, 1504 k. • Kép forrása: Wikimedia
Angyal és démon János evangélista látomásában • Hieronymus Bosch: Szent János Pátmosz szigetén, 1504 k. • Kép forrása: Wikimedia
A kezében liliomot tartó Gábriel arkangyal és szárnyas gyermekfejekként ábrázolt angyalok egy barokk kori festményen • Paolo de Matteis: Angyali üdvözlet, 1712 • Kép forrása: artnet.com
A kezében liliomot tartó Gábriel arkangyal és szárnyas gyermekfejekként ábrázolt angyalok egy barokk kori festményen • Paolo de Matteis: Angyali üdvözlet, 1712 • Kép forrása: artnet.com
A Megváltó születését muzsikaszóval köszöntő • William-Adolphe Bouguereau: Zenélő angyalok, 1881 • Kép forrása: redbubble.com
A Megváltó születését muzsikaszóval köszöntő • William-Adolphe Bouguereau: Zenélő angyalok, 1881 • Kép forrása: redbubble.com
Andrea Mantegna festményén síró angyalok támogatják a halott Krisztust • Piéta, 1411 • Kép forrása: wikikallery.com
Andrea Mantegna festményén síró angyalok támogatják a halott Krisztust • Piéta, 1411 • Kép forrása: wikikallery.com
A festményeken többnyire vándorbottal ábrázolt Rafael arkangyal • Bartolomé Esteban Perez Murillo: Rafael arkangyal és Francisco Domonte püspök, 1680 körül • Kép forrása: Pinterest
A festményeken többnyire vándorbottal ábrázolt Rafael arkangyal • Bartolomé Esteban Perez Murillo: Rafael arkangyal és Francisco Domonte püspök, 1680 körül • Kép forrása: Pinterest
 Szűz Mária angyalok társaságában Bartolomé Esteban Perez Murillo Szeplőtlen fogantatás című festményén (1678) • Kép forrása: Wikimedia
Szűz Mária angyalok társaságában Bartolomé Esteban Perez Murillo Szeplőtlen fogantatás című festményén (1678) • Kép forrása: Wikimedia

Megjelent a Cimbora 2013/8-as számában

A vadaktól a látomások világáig

Kónya Éva

A vadaktól a látomások világáig

(A 20. század avantgárd irányzatai)

Barangoló

A 20. század a technika soha nem látott fejlődésének, ugyanakkor a milliók halálát okozó világháborúk borzalmainak kora volt. Az állandó feszültség, kiszolgáltatottság, kilátástalanság a kor művészeire is hatott, és a század első felében – gyakorlatilag egyidőben – több új, formabontó irányzat született. A hagyományokkal szakító „izmusok” – fauvizmus, expresszionizmus stb. – a francia avantgarde (,élcsapat’) szóból az avantgárd művészet gyűjtőnevet kapták

Read More
Középkori állattan-könyvek: bestiáriumok

Kónya Éva

Középkori állattan-könyvek: bestiáriumok

Barangoló

Őseink barlangok falaira festve, karcolva örökítették meg az évezredekkel ezelőtt élt, nem egy esetben mára kihalt állatok – mamutok, őstulkok, kardfogú tigrisek stb. – képeit. Az ókori birodalmakban a valóban élt állatokról és a mítoszok képzeletbeli lényeiről óegyiptomi papiruszok, falfestmények, mezopotámiai domborművek, antik görög vagy római ábrázolások és természettudományos leírások is tudósítanak.

Read More
Lapok a gyógyítás történetéből

Kónya Éva

Lapok a gyógyítás történetéből

Mágiából orvostudomány

Barangoló

A 16–17. században megengedetté vált a boncolás, és lehetőség nyílt az emberi test felépítésének, működésének megismerésére. Az őskori mágiából az ókor és a középkor gyógyítóinak útkeresése után – az újkor hírneves orvosainak köszönhetően – igazi orvostudomány lett.

Read More