Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Szonda Szabolcs

Szonda Szabolcs

Dióhéjban a romák irodalmáról

Cimbirodalom

Dióhéjban a romák irodalmáról
Péli Tamás • Kisebbségben • olaj, farost, 80x100 cm , 1989 • forrás: sulinet.hu

Rajkó Djuric szer­biai születésű, jelenleg Németországban élő roma költő és történész A roma irodalom című könyvében (Pont Kiadó, Budapest, 2004, Zsidó Ferenc fordítása) olvashatjuk: fiatal irodalomról van szó, amelyről igazából csak a 19. század végétől beszélhetünk, szerzői a máso­dik világháború után kezdtek jelentkezni hangsúlyosab­ban, illetve – még inkább – 1990 után. Ezt megelőzően is létezett romani nyelvű irodalom, de az szóbeli jellegű volt, nemzedékről nemzedékre szállt át, a népköltészet sajátos szabályai szerint, jegyzi meg könyve előszavában a szerző, hozzátéve: „az írásbeli roma irodalom megszü­letésére több mint egy fél évezredet kellett várni”.
Földrajzi megoszlásban a mai roma írók, költők zöme, akik meghatározóak a romani nyelvű irodalom kialakulása és fejlődése szempontjából, a volt Szovjet­unió egykori tagállamaiban, az egykori Jugoszláviát al­kotó országokban, a hajdani Csehszlovákia területén, valamint Magyarországon élnek és alkotnak. Romániá­ban is számon tartanak néhány markáns roma szerzőt, akinek neve ismertté vált az irodalmi köztudatban.
Ezen kívül a világ számos táján születnek olyan művek, amelyeknek – bár nem romani nyelven fogalmazódtak – közük van ehhez az irodalmi terméshez, részei ennek.
A roma irodalmárok legtöbb esetben az életterük gyanánt szolgáló ország nyelvén adják ki műveiket, de azért szép számban jelennek meg írásaik romani nyel­ven, illetve többnyelvű kiadásokban is.
Ami a roma irodalmi alkotások témavilágát illeti, Djuric több közös elemet azonosít ebben a tekintetben, bárhol is íródjanak az idevágó művek: „Habár a roma irodalom a legkülönbözőbb miliőkben (környezetek­ben - a szerk.) és nagyon eltérő történelmi feltételek mellett alakult ki, olyan, mindig visszatérő témákkal foglalkozott, amelyek a roma szerzők legfontosabb és leggyakoribb inspirációit jelentették. Ezek közé tartoz­nak a roma nép tragikus társadalmi tapasztalatai: hazátlanság és vándorélet, üldözés és társadalmi igazság­ talanságok, a romák és nem-romák (gádzsók) közti el­lentmondásos kapcsolat, a holocaust és a roma közös­ségen belüli konfliktusok.” Mint a szerző jelzi, ezek a té­mák jelentkeznek epikus, drámai és lírai műfajokban egyaránt – ám a legsűrűbben művelt műneme ennek az irodalomnak a líra, amely a leggazdagabb világú is, és ez az, amely leginkább romani nyelven íródik. Az alábbiakban három magyarországi és egy romániai roma szerző szövegvilágába nyújtunk betekintést néhány alkotásuk révén.

Forrás: Wikipédia
Forrás: Wikipédia

A Kossuth-díjjal is kitüntetett Bari Károly eddigi pályája azt példázza, ami a roma alkotók körében eléggé gyakori: sok­ oldalú művészi tehetséget és érzékenységet. Az 1952-ben született Bari ugyanis nemcsak költő és műfordító, hanem képzőművész, illetve a cigány népköltészet értő gyűjtője és rendszerezője. Másfél évtizeden át kutatta a magyarországi és romániai cigány népcsoportok meséit, balladáit és népdalait, valamint hagyományaikat, és ennek nyomán több könyvet, illetve egy tíz lemezből álló CD-sorozatot is kiadott.Tavasz
Jött a tavasz korom-tajték
éjszakákon át, arcába ugattak
lompos csillagok,
girhes körmeivel még
beleakaszkodott a fagy-herceg,
csak rálehellt,
és a szúrós hó-palást
eltűnt a világról.
Leült megpihenni árokszéleken;
virágok nőttek mellette,
ölének borzas erdejét:
a rétet, napsugár-fésűvel megfésülte.
Zörgő-csontú ágak,
kiszívott-vérű levelek
ijedten menekültek előle.
Féltek,
mert körülöttük a zöld-élet
már a föld torkát szorongatta.
Mese
Felhők hömpölygő vonulatában,
zúgó, sistergő köd-várban
tajtékzó sörényű vadló táncol,
port kavar az égi sárból
szeme: a két zöld hógolyó,
az égtől-földig villámló,
iszonyú a nyerítése,
teste tüzes remegése
olyan, mint láng-tulipánban,
mint a lobogó halálban
hamis kígyó vergődése;
mérgét föld húsába marja
fekete-sárga éjszaka,
táncol a ló habot hányva,
a csillagok közé leszállt nyihogó,
fetrengő vad nyár
négy lábon járó őrület,
ki mer ráemelni kezet?
vasláncokat széjjeltépné,
karotokat elégetné
légzése olyan tüzes,
szikrát szórnak jeges kövek
patájának rúgásától,
gázol síró jegenyéket
sárkányt nyerít ki a sárból,
zúgó, sistergő köd-várból,
sárkány fején a hajnalok
piros koronája ragyog
világ ellen indult rémek
kiáltása festve vérrel,
sírkövek nőnek nyomukból,
sóhaj a kacagásukból,
de előlép ám a ködből
a csudafiúszarvas is,
megbosszulni halottait
gonosz sárkányon, vad lovon 
suhintja kardját a bajba,
indul maga viadalra,
jön is, jön is már a sárkány,
körmeinek csikorgását
farkának súlyos csapását,
kárörvendő vigyorgását
mindenki látja és hallja
szegény csudafiúszarvas,
minek kezdtél ki a bajjal?
sárkány fején a korona:
népeknek piros hajnala,
azt akarom én elvenni,
lábaitokhoz letenni
világ ellen indult rémek
kiáltása festve vérrel,
ördög-ló, tarajas sárkány
zúgó, sistergő köd-várban
vitéz csudafiúszarvas,
villámoktól lopott karddal
csatázik az ős-köd-várban
ördög-lóval, vad sárkánnyal.


Péli Tamás • Évszakok - Ősz • olaj, farosttábla, 40x112 cm, 1984 • forrás: sulinet.hu

Péli Tamás • Évszakok - Ősz • olaj, farosttábla, 40x112 cm, 1984 • forrás: sulinet.hu

Forrás: moly.hu
Forrás: moly.hu

Az 1941-ben született Malgot István irodalmi munkássága mellett szobrászként is ismert, em ellett színházi rendezőként is tevékenykedett, illetve az ázsiai kultúra jó ismerője, amellyel utazóként többek között Kambodzsában és Vietnamban teremtett sze­mélyes kapcsolatot. Alábbi sorai A cigány hold című kötetéből (Pont Kiadó, Budapest, 2001) származnak, amely lírai töltetű kisre­gény egy cigánylányról, aki deszkalapokra festi képeit: festékbe mártott ujjaival mintha „körberajzolná" életét.


A cigány hold
(részlet)
Ülök a fák közt, olvasgatok, várom a naplementét.
Néhány elkésett fénynyaláb árnyékokat rajzol a porba.
Lassan vánszorgó, ösztövér keresztek pihennek meg hátam mögött, várnak néhány pillanatig, majd, hogy nem mozdulok, továbbindulnak, megkeresni a Golgotát.
Gyerekkoromban itt volt a cigánytelep.
Rozoga viskók születtek... sokasodtak... egy ideig próbálgatták az életet... azután visszazuhantak a nyirkos agyagba, ahonnan egykor életre taposták őket.
Telep ez is itt körülöttem ... telep vasakból... kőből... betonból.
 – Vasbeton kaptár... mondogatom... tele zümmögő cigányméhékkel.
Nem repülnek... nincsenek szárnyaik.
Cigányok.
Mások is élnek itt, de nincsenek túl sokan.
Aki tehette, már elköltözött.
Gyakran elfogy a levegőm. Olyankor bort iszom.
Összetöröm a poharakat.
Iszom üvegből. Magamra zárom az ajtót. Énekelek.
Rekedt hangom elér a múltba, két kezemmel ütöm a ritmust, cipőm sarkával kikopogom.
Árnyak táncolnak körülöttem.
Közöttük táncolok én is.
Útjára engedem a poharat.
Bezúzott tükröm szanaszét robban, szétszórja arcom szilánkjait.
Ezernyi csorba arc. Mindegyik rám hasonlít.
Egyik sem én vagyok.
Phabol... phabol... bi la romnyako...
bi la shukara shejako...
Iszom. Táncolok. Távolodom.
Kerülgetem a tárgyakat.
Megkövesült festékcsomók maradnak el mögöttem.
Színhernyók kiszáradt bábjai. Egyikükből sem röppen fel lepke.
Péli Tamás • Évszakok - Tél • olaj, farosttábla, 40x112 cm, 1984 • forrás: sulinet.hu
Péli Tamás • Évszakok - Tél • olaj, farosttábla, 40x112 cm, 1984 • forrás: sulinet.hu
 
Forrás: revistaechinox.ro
Forrás: revistaechinox.ro
Jónás Tamás 1973-ban született, ismert, többszörösen díjazott költő, író, drámaíró, szerkesztő, tévéfilmek munkatársa, a dokk.hu irodalmi portál alapítója. Róla készült összeállításunkat itt olvashatjátok.


A félelemről
az éjszakák a nappalok
végül csak ezek úgy vagyok
még itt vakon még itt vagyok
mint falra égett angyalok
halála után a szaguk
az utca alatt utca fut
innen indult ide jut

hallgatóznak nincs szavuk
az angyalokból nincs kiút

se éjjelük se nappaluk
az éjszakáknak nappaloknak
úgy vagyok hogy összeloptak
aggódásból figyelemből
a nappalok a tenyeremből
az éjszakák szép nagy agyamból
csak szívemből nem ami tombol
kifolynak emlékek és tények
és félek félek félek félek

emlékek lépnek ki belőlem
kérdezem őket ősi csöndben
csinos halottak honnan jöttök
hasatokon vérző köldök
hová siettek elszakadtok
ha itt maradtak megmaradtok
mert engemet még innen-onnan
naponta zárt szívembe robban
az emberek még összelopnak
hová siettek rossz halottak
hová menetel minden emlék
minden erdő távolabb lép
fák taposnak fák lábára
sietnek a láthatárra

halottak kérgesednek mintha
mindegyiknek ősi titka
titka lenne mindegyiknek
őstitkuk a leveleknek
mondat amibe belehaltak
a halottaim gyalogolnak
és vannak akik élve mennek
a halottakkal menetelnek
mindegyiknek tudom nevét
kerek a szív kerek az ég
semmi búcsú semmi dörgés
beletörődés beletörődés
Elvileg
Négy ember összetöri a napot.
Kettő közülük még kisgyerek.
Az egyik hátat fordít. Én vagyok.
S a másik kettő is én leszek.

Egy ember rám se néz. A csendje fáj.
Ruháim szégyenlem. Meztelen
állok elébe, mint az őszi táj.
De nem, de nem törődik velem.

Házunk falához csontot vág a hold.
Aludni kéne. Mindegy, kinek.
Csillagot számol, ma mennyit rabolt.
Eltelt ez a nap. El. Elvileg.
 
Péli Tamás • Évszakok - Nyár • olaj, farosttábla, 40x112 cm, 1984 • forrás: sulinet.hu
Péli Tamás • Évszakok - Nyár • olaj, farosttábla, 40x112 cm, 1984 • forrás: sulinet.hu


forrás: romarchive.eu
forrás: romarchive.eu
Luminița Mihai Cioabă 1957-ben született. Diákkorában kezdett el verseket írni, de egy ideig csak ritkán közölt. Igazából akkortól kezdve figyeltek fel rá és írásaira, miután apja, Ion Cioabă 1992-ben romakirállyá vált, lánya pedig hercegnővé. Már addig is jó kritikai fogadtatásban részesült alkotásai ettől kezdve ismertebbé váltak, magyarra és angol­ra is lefordították. Verseivel szerepel többek között egy 1996-os, Bari Károly által szerkesztett, Budapesten megjelent antológiában. 
Hittem
Azt hittem Te vagy 
de 
melléfogtam
és kígyómérget ittam
az idő serlegéből
azt gondolván hogy aszú
és tegnapig
méreg volt a borom

Csillagokba takarózom a
tenger partján
könnyem sirály szárnyára pereg
hogy megtelik sírással az ég
és lelkemben
eső szitál

Isten veled suttogom neked
ezen az éjszakán
borból töltsetek bort a 
poharamba
rúgjak be tőle
még
innék
de
valaki 
homokórát helyez elém
Szerelem és Homok
s egy kéz
hamut
tölt a
poharamba.
Fájdalom
Megérted-e valaha is
mint havazik a szóban?

Megérted-e valaha is 
mint zuhog lélekben a vágy?

Megérted-e valaha is 
a falevelek könnyét?

 Meglehet sohasem
 fogod tudni
 hogy minden áldott éjszakán
 átgyalogolom a holdat
 s a hasadó hajnalon
 hamut hozok talpamon.
Szerelmed Fájdalom
Fájdalom Szerelmed.

 Meglehet sohasem
 fogod tudni hogy
 Életet adtál a Halálban
 a falevél zöldjét
 még
 mielőtt
 az éjszakában a fákból
 szerte a világon pont
 robbannak a rügyek.
***
Ujjászületek az idő sodrában
nyersében a tavaszi zöldnek
és legyilkoltan roskadok össze őszi zokogásban
tudván hogy
ismét újjászületek
 Balogh József fordításai
 


Péli Tamás • Évszakok - Tavasz • olaj, farosttábla, 40x112 cm, 1984 • forrás: sulinet.hu
Péli Tamás • Évszakok - Tavasz • olaj, farosttábla, 40x112 cm, 1984 • forrás: sulinet.hu
Forrás: Wikipédia
Forrás: Wikipédia
Péli Tamás 1948-ban született Budapesten, nagy hírű muzsikuscsaládban, apja ötvösmesterként dolgozott, ékszereket, láncokat, érméket készített. Képzőművészeti tanul­mányait a Képző- és Iparművé­szeti Szakközépiskolában és a Holland Királyi Képzőművé­szeti Akadémia murális szakán végezte. A szakközépiskola után nem vették fel a főiskolára, szerencsés véletlennek köszönhette, hogy kikerült Hollandia művészképzőjébe.
Egy holland művészházaspár figyelt fel rá és szerzett neki ösztöndíjat. A festőiskolával eljutott Törökországba, ahol a régi görög kultúra és az iszlám művészet remekeivel is megismerkedett. 1970 és 1973 között az amszterdami Szent András Kórház kápolnájának Ó- és Új-testamentumi jeleneteket ábrázoló üvegablak-applikációit, valamint a Spar bank van der Stadt fesményeit és fa-, illetve fém­ szobrait készítette el. Diplomamunkája, amely az amsz­terdami kultúrcentrum román kori kápolnájában talál­ható, az Amszterdam város tanácsa által meghirdetett képzőművészeti pályázaton első díjat kapott. Legjentősebb monumentális munkája a Holland Képzőművészeti Akadémia falát díszítő pannó, amely közel 50 négyzetmé­ teres. 1976-tól magyarországi kiállításokon is jelen van. 1982-ben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár megbízásából készített Julianus barát, Körösi Csorna Sándor és Apáczai Csere János tiszteletére egy 12 négyzetméteres tripti­chont. 1983. szeptember 24-én került átadásra a Tiszadobi Gyermekváros számára készített műve, a Születés-pannó. Ez a közel 43 négyzetméteres alkotás a cigányok magyarországi történetének dokumentatív összefogla­ lása. A festészet mellett íróként és közszereplőként (1993-ban országgyűlési képviselőként) is kivette részét a magyarországi kulturális és politikai élet alakításából. 1994-ben halt meg Budapesten. (Forrás: Wikipédia)