Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Kónya Éva

Kónya Éva

Istenek szent fái

Barangoló

Évezredekkel ezelőtt legendák születtek az ókor isteneinek fáiról, lombkoronáikban lakó istenségekről, szellemekről. Őseink a szent fák alatt tanácskoztak, törvénykeztek, ott választottak sírhelyet vezetőiknek. A viharokkal dacoló fák – talán mert életük hasonlít az emberekéhez: egyenesen állnak, éveken át növekednek, termést hoznak, megöregednek, végül meghalnak – az idők során jelképekké váltak.

Istenek szent fái
A bűnbeesés után a tiltott tudás fájából a halál fája lett, amely pusztulást hozó gyümölcsöt termett • Jost Amman metszete, 1587 • forrás: pinterest.com

„Olajág békéhez, pálma hőshöz, babér istenhez illő”
(Chaucer)
A 2-3000 évig élő fügefa és az örökzöld fák – fenyőfélék, cédrus, ciprus, babér – az örök élet és a halhatatlanság, a gyorsan növekedő fűzfa az életerő és a szépség, a szomorúfűz a boldogtalan szerelem és a gyász, a zöld levelek a remény és a megújulás szimbólumai.
Az erőt, bátorságot, kitartást megtestesítő tölgyfa a görög-római mitológiában Zeusz, illetve Jupiter szent fája volt. Úgy tartották, hogy lombjainak susogása az ő szavaikat, akaratukat tolmácsolja, ezért gyakran ábrázolták a főisteneket tölgylevél-koszorúval. A tölgyet a skandinávok és a germánok Thor viharisten fájának tartották, és szent faként tisztelték ők is, a kelták is.
A görög monda szerint az Apollón napisten elől menekülő Daphné nimfa változott babérfává  • Baccio Bandinelli: Apollón és Daphné, 1518  • forrás: rijksmuseum.nl
A görög monda szerint az Apollón napisten elől menekülő Daphné nimfa változott babérfává • Baccio Bandinelli: Apollón és Daphné, 1518 • forrás: rijksmuseum.nl
A több ezer évig élő, élelmiszerként, testápolóként és fényforrásként egyaránt nélkülözhetetlen olajat adó olajfát a görögök Athéné istennő ajándékának, a mandulafenyőt Artemisz, az almafát Aphrodité istennő fájának tekintették. Apollón szent fája, a babérfa, a győzelem, a dicsőség és a halhatatlanság hirdetőjévé vált.
A legkiválóbb ókori és középkori költők, hadvezérek és sportolók homlokát övező babérkoszorú halhatatlanságukat jelképezte • Luca Signorelli: Dante Alighieri, 1295 • forrás: Wikimédia Commons
A legkiválóbb ókori és középkori költők, hadvezérek és sportolók homlokát övező babérkoszorú halhatatlanságukat jelképezte • Luca Signorelli: Dante Alighieri, 1295 • forrás: Wikimédia Commons
 
 
A bibliai idők jelképes fái
A Bibliában számos fa leveleinek, ágainak és gyümölcsének van szimbolikus jelentése: a tölgy az állhatatosságot, a fenyő a kiválasztottságot, az örökzöld borostyán és a babér az örökkévalóságot, az akác a lélek halhatatlanságát, a magyal (melynek ágából a töviskorona készült) Krisztus szenvedését jelképezi. A gránátalmafa termése és virága a keresztény hagyományban a szeretetet, a termékenységet és a feltámadást szimbolizálja.
Az olajfával a vízözön-történetben találkozunk. A Noéhoz visszatérő galamb csőrében tartott olajág az esőzések végét, az életet és a reménységet jelentette, illetve a Teremtő békekötését az emberrel.
Virágvasárnapján pálmaágakkal üdvözölték a Jeruzsálembe bevonuló Jézust • palermói mozaik, 1150 körül  • forrás: cbnasia.org
Virágvasárnapján pálmaágakkal üdvözölték a Jeruzsálembe bevonuló Jézust • palermói mozaik, 1150 körül • forrás: cbnasia.org
A zsidók a datolyapálmát tartották szent fának, benne az őszinteséget, szépséget, igazságosságot, győzelmet, örömet és ujjongást látták megtestesülni. Gyümölcse az Egyiptomba menekülő Szent Családot táplálta, ágait a szamárháton Jeruzsálembe bevonuló Jézus lábai elé terítették.
A Bibliában szakrális jelentése van a virágzó mandulafának is. Isten úgy erősítette meg Áron és törzse számára az örökös papság ígéretét, hogy botja egyetlen éjszaka alatt rügyet fakasztott, virágba borult és mandulát érlelt.
A Biblia egyik leggyakrabban említett növénye a legszebb, legnemesebb fának – az Úr fájának – tekintett, „égig érő” libanoni cédrus, amely egyaránt jelképezte a büszkeséget, az alázatosságot, az erőt, a szépséget és Isten örök uralmát.
A görög mitológiában a fűzfa a múzsák szent fája volt • Raffaello Santi: Apollón napisten a „Fűzfák hegyén”, múzsák és koszorús költők társaságában, 1517 • forrás: metmuseum.org
A görög mitológiában a fűzfa a múzsák szent fája volt • Raffaello Santi: Apollón napisten a „Fűzfák hegyén”, múzsák és koszorús költők társaságában, 1517 • forrás: metmuseum.org
 
Világfák, életfák, családfák
A legtöbb ősi kultúrában a magasra növő fa az istenek közelébe való törekvést, mélyre nyúló gyökere a föld alatti világgal való kapcsolatot jelképezte. A világfa a skandináv, az egyiptomi és a hindu mitológiában egyaránt az alvilágot köti össze a földi és az égi világgal, gyümölcse pedig halhatatlanságot biztosít.
Életfáknak az ókorban azokat a fákat nevezték, amelyek sorsa – hitük szerint – összefüggött az emberi élettel. A zsidó-keresztény hagyományban az élet fája, amely örök életet biztosított (volna) az ember számára, a Paradicsom közepén állt, a jó és a rossz tudásának fája mellett, amelyet a halál fájaként is ábrázoltak.
Az élet fáját gyakran jelenítették meg pálmafaként, a tudás fáját pedig eleinte fügefának, később almafának tartották. A Teremtés Könyvében leírtak szerint gyümölcsének elfogyasztása megfosztotta az első emberpárt (és utódaikat) a halhatatlanság ajándékától. Ősszüleink, miután ettek a tiltott gyümölcsből, észrevették meztelenségüket, és „fügefa-leveleket fűztek össze, hogy ágyékkötőt csináljanak maguknak”.
Végső soron életfáknak tekinthetők a családok rokoni kapcsolatait, leszármazási adatait bemutató családfák (nemzetségfák) is. Jézus családfája (az ábrázolásokon a többnyire alvó Jessze testéből sarjadó fa, Jessze fája) a Messiás felmenőit ábrázolja Ábrahámtól Dávid király apján, Jesszén át a názáreti Józsefig, illetve Szűz Máriáig.
Jézus nemzetségfájának ágain a Megváltó ősei, királyok és próféták ülnek • Jessze fája egy középkori kódexben • forrás: Wikipédia
Jézus nemzetségfájának ágain a Megváltó ősei, királyok és próféták ülnek • Jessze fája egy középkori kódexben • forrás: Wikipédia
 
Fák a magyar néphagyományban
Ősi hitvilágunkban világfa kötötte össze az égi, a földi és az alsó világot. A magyar világfa a Föld közepéből nőtt ki, koronája az eget tartotta, és ágai között égitestek jártak: a Nap, a Hold és a csillagok. A világfa, a magyar ősvallás fontos jelképe, népmeséink és mondáink égig érő fájaként maradt meg közösségünk emlékezetében.
Az ősi hiedelem szerint mindenkinek van saját életfája (lélekfája), amelynek sorsa összekapcsolódik az egyén életével. Erre emlékeztető régi szokás a fa ültetése a gyermekek születésekor. A magyar néphagyományban az élet és a termékenység jelképe a fiatal házasoknak ajándékozott, almával, dióval feldíszített faág, illetve a tésztával bevont, kemencében kisütött ág (életfa, termőág).
A fűzfa lombfakadás előtt megjelenő füzérvirágzata, a barka, a mi vidékünkön a Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeztető pálmaágakat helyettesítő húsvéti szimbólum.
A Virágvasárnapján megszentelt barkás ág, amelynek védelmező erőt tulajdonítottak, a feltámadást, a megújulást jelképezi.
Közmondásainkban kemény fából faragták a megingathatatlant, és nagy fába vágja a fejszéjét a nehéz dologba kezdő. Nem látja a fától az erdőt a részletekben elvesző, maga alatt vágja a fát az önmagát bajba keverő, és rossz fát tesz a tűzre a csínytevő. Az ág is húzza az ágrólszakadt, szegény embert, de zöld ágra vergődik, aki boldogul.
A reneszánsz korától az olajág a képzőművészetben is a béke szimbólumává vált • Hans Memling: A béke angyala, 1475 • forrás: Wikimédia Commons
A reneszánsz korától az olajág a képzőművészetben is a béke szimbólumává vált • Hans Memling: A béke angyala, 1475 • forrás: Wikimédia Commons

A terített asztal: „ez ami búban engemet vigasztal, ennél virít a lét kietlene”

Kónya Éva

A terített asztal: „ez ami búban engemet vigasztal, ennél virít a lét kietlene”

(Petőfi Sándor)

Barangoló

  „Kiteszi középre a nagy asztalszéket, Arra tálalja fel az egyszerü étket” (Arany János)    

Read More
Az advent jelképei és hagyományai

Kónya Éva

Az advent jelképei és hagyományai

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen (Juhász Gyula: Karácsony felé)

Barangoló

Az advent a hit, a szeretet, a reménykedés, az imádság, a csendes elmélkedés, a bűnbánat, a testi és lelki megtisztulás négyhetes időszaka, amely a Szent András napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnapon kezdődik és karácsony napjáig tart. Neve az adventus Domini (az Úr eljövetele) latin kifejezésből származik, és egyes napjaihoz – a vallásos tartalom mellett – hiedelmek, népszokások is kapcsolódnak. (Angyali üdvözlet, Robert Campin oltárképe, 1427)

Read More
Égi tünemények

Kónya Éva

Égi tünemények

Barangoló

A természet szépségek sokaságát tárja elénk, köztük az Arany János versében felsoroltakhoz hasonló, a valóságban nem is létező égi tüneményeket. Az égbolt alakja és színe, a délibáb vagy az eget koszorúzó szivárvány csupán illúzió, amely a fizika törvényeinek segítségével könnyen megmagyarázható. (Kép: Egry József: Szivárvány • Forrás: irodalmiradio.hu)

Read More