Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape

Forró Eszter

Modern sámánok

Közelképben

Tavaly nyáron (1993-ban – szerk. megj) a hazai és a 
külföldi lapok egy fényképet
 közöltek. Emberi alak feküdt
 az aszfalton, a sepsiszentgyörgyi prefektúra épülete 
előtt, lángbetűktől körözve, 
jól olvasható volt a szöveg: 
RIGHTS FÓR MINORITTES,
 ami magyarra fordítva annyit 
jelent: Jogokat a kisebbségeknek!

Modern sámánok

Performance – így nevezik 
az ilyen műalkotást, alkotója
 és kivitelezője Ütő Gusztáv
 sepsiszentgyörgyi képzőművész – aki a helyi MADISZ 
felkérésére, az ETNA alternatív művészeti csoporttal
 együtt kapcsolódott azokhoz, 
akik tiltakoztak a többségben 
magyar Kovászna és Hargita
 megyébe román nemzetiségű,
 a magyarság iránt ellenséges
 érzelmű prefektusok kinevezése ellen. A Szent Anna-tó-nál évente megrendezett
 nemzetközi képzőművészeti 
akció, az Ann Art szervezőjét,
 Ütő Gusztávot ezúttal nem a 
dolog politikai vonatkozásáról kérdezzük, hanem azt szeretnék megtudni lapunk olvasói számára, mi a
 perfomance és a hozzá hasonló művészeti műfajok, akciók
 lényege.

— Ha a performance-nak mint 
képzőművészeti műfajnak a kialakulását próbálnánk megfogalmazni, nagyon messzire kellene 
visszatekintenünk. A múlt század végéig három nagy műfajt 
tartottak számon: a rajzot, a festészetet és a szobrászatot. A sajtó 
révén a rajzból kivált a grafika,
 metszetek készültek; az újságok
 színesebbé, mozgalmasabbá váltak ezáltal. A képzőművészet ez
után kezdett műfaji szempontból 
szerteágazni – lexikonokban, 
enciklopédiákban megtalálhat
ják a Cimbora olvasói azoknak a műfajoknak a leírását, meghatározását, amelyek végül is elvezettek a performance kialakulásához. Itt csupán a dadaizmust
 említeném, mert ennek az irányzatnak a hívei voltak az első képzőművészek akik hangköltészettel, vizuális költészettel kezdtek 
foglalkozni, számukra nem a
 nyomtatott betű volt a fontos, hanem annak képi megjelenítése.
 Ők találták ki az első világháború idején, a két háború közötti 
időszakban az installáció építés. 
Ebbe az irányzatba szinte minden akkori képzőművész bekapcsolódott. Csak az egyik legis
mertebb nevet említem: Picasso 
egy kerékpárülésre szerelt
 kerékpárkormánnyal bikafejet 
ábrázolt. Az installáció vagy assamblage magyarul tárgyegyüttes, tárgyak kapcsolása, tárgyak 
egysége. A performance-t megelőlegező műfajok közül megem
líthető a happening (történés, 
esemény), a színházzal rokon alkotás, mely a század dereka előtt 
jelent meg Amerikában. Mégpedig úgy, hogy a hitlerizmus elől menekülő, Európából, Németországból kitiltott, üldözött művészek az Egyesült Államokban külön csoportba tömörülve új
 műfajt találtak ki, közönségüket 
is bevonva tiltakoztak az őket és 
hozzájuk hasonló embertársaikat 
ért szenvedések, meghurcol
tatások ellen. A performance-tól 
abban különbözik a happening,
 hogy ott a pillanatnyi történések, 
a közönség alakítja a művet, míg 
az előbbi mindig pontos forgatókönyv alapján zajlik, a művész 
igyekszik egészen pontosan
 véghez vinni azt, amit elképzelt.

— Miért performance, azaz
 magyarul: teljesítmény a neve ennek a műfajnak?

— Én azt mondom, hogy a performance az a műfaj, amelyben a művész többet próbál kipréselni 
magából, mint amire amúgy képes lenne, tehát a magyar telje
sítmény szónak a sportból is ismert jelentésével rokon dolog 
történik. A performance-t egy 
személy – a művész – adja elő, 
esetleg vannak segítőtársai. Idő
ben történő műfaj ez, emiatt
 színpadiasnak tűnhet, sőt, van
nak, akik a színházhoz tartozónak is tartják. Időben történik, s
 ezt a művész dönti el, hogy másfél percbe sűríti-e a mondanivalóját, vagy napokig tartó akcióval 
fejezi ki azt, amit elképzel. Audiovizuális műfaj – a hangnak, a 
szövegnek épp olyan szerepe van,
 mint a láthatásnak. Persze, a performance-on belül is van sok vál
faj: az irodalmiban a szövegnek, 
a zeneiben a hangnak jut nagyobb szerep, míg a kimondottan
 képzőművészeti jellegűben a mű
vész többnyire vizuálisan közöl.

— A képzőművészeti alkotások többsége időtálló mű. 
Kézzel fogható nyoma van, 
megmarad. A performance, 
amint az eddigiekből kiderült 
“múló” alkotás. Miként tehető maradandóvá?

— Többnyire fényképen, videó
felvételeken.

— Mit tegyen az a gyermek,
 akit érdekel ez a művészeti
forma? Hogyan lehet belőle
 performer?

— Ez egy nagyon érdekes dolog. Szerintem a gyerekek, amikor játszanak – különféle hétköznapi tárgyakat képzeletbeli 
tulajdonságokkal ruháznak fel, 
“életre keltik” a játékszereket – tulajdonképpen performerek, 
installálok, happening résztvevői. S azok voltak a sámánok is
 abban a pogány közösségben, 
amelyben éltek. De ide sorolhatók szerintem a karácsonyi, húsvéti és egyéb — jól meghatározott “forgatókönyv” szerint zajló népjátékok, szokások is. Azoknak pedig, akik esetleg ezt a műfajt választanák hivatásul, csak 
annyit mondhatok: nagyon kell 
hinni abban, amit csinálunk, és 
sok-sok kitartásra, s nem utolsósorban fantáziára van szükség.

Forró Eszter

 Megjelent a Cimbora 1994/tavaszi számában