Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Lászlóffy Aladár

Lászlóffy Aladár

Járt-e a fáraó a parókián?

Kard, kalapács, kalamáris

Nem valószínű, hiszen, mikor fáraók voltak, még nem voltak parókiák! Ám nem ez az egyetlen oka annak, hogy nem lehetséges és mégis lehetséges valamely kapcsolat köztük.

Járt-e a fáraó a parókián?
forrás: history.com

A régesrégi történelem együk legfontosabb színhelye Egyiptom volt. Az ókori Egyiptom, vagyis Ó-Egyiptom. Azért kell megkülönböztetéssel él­nünk, mert Egyiptom nevű állam ma is lé­tezik, ugyanazon a helyen, Afrika északi részén, s ugyanúgy a Nílus szeli át. A mai állam a másik hírének kedvéért tartotta meg a nevét. Annak a régi Egyiptomnak az érdemei közt szerepel, hogy sokkal hosszabb időkig állt fenn erős birodalom­ ként, az emberi kultúra egyik bölcsőjeként, mint addig bármely állam a Föl­dön. Háromezer évnyi történetének egész tartama alatt az uralkodóját ugyanúgy nevezték: fáraó volt a neve ennek a méltóságnak, ami az ország akkori nyel­vén (hacsak nem máshonnan jön a szó – és eredeti értelme) azt jelentette hogy „nagy ház”... Furcsállhatjuk, hogy valahol a királyt nagy háznak hívják, de ettől még tény marad. Az idők folyamán sokszor megírták Egyiptom történetét és sokszor elveszett. Azt a tudományágat, melyet ré­gészek, művészettörténészek, híres írás­módjának megfejtői és tanulmányozói so­rozatos erőfeszítéseik és kitartó kutatása­ik révén alapítottak és művelnek ma is, egyiptológiának nevezzük. Ha belegondolunk: az összes fáraók nem voltak annyian, ahányan ma világszerte tudósnak minősülnek ebben a tudományágban.
Már az ókoriak három szakaszra osztották Egyiptom történelmét, és kiszámították, hogy úgy harmincra rúg azoknak a di­nasztiáknak (királyi házaknak nevezzük magyarul) a száma, melyek az óbiro­dalom, a közép-birodalom s az újbirodalom korszakain keresztül egymásnak ad­ták a trónt, a koronát. Különböző, az újabb ásatások, kutatások révén néha vál­tozó, kicsit tovább csúszó dátumok sze­rint, Krisztus születése, tehát időszámítá­sunk kezdete előtt három évezreddel él­hetett az első dinasztia első fáraója, s még mindig Krisztus előtt egy félévszázadnyi­val a harmincegyedik dinasztia ideje is le­járt. És lejárt a birodalomé is, mert akkor jóideje már hol perzsák, hol görögök, hol rómaiak gyámkodtak azok fölött, akik vi­selték a hagyományos fáraó címet és mél­tóságot Egyiptomban. Aztán eljött a nap, ahonnan kezdve már nem viselte senki. A Biblia nyelvén, héberül a paroch szó fo­galma, jelentése, de leginkább hangalakja közelíti meg legjobban a fáraó hangalakját: azt a hangsort melyet természetesen sokféleképpen lehetett kiejteni s az idők folyamán nemcsak másképpen írni, a hie­roglifától a görög betűkön át a latin ábé­céig, de értelme is ama „nagy háztól” az egyházi székházig elágazhatott valahol, így ezalatt a nyelvek, jelentések, titokza­tos változásaik ki tudja milyen útvesztőiben, az idő leple alatt, a múlt sötétkamrá­in keresztül a fáraó bizony eljuthatott a parókiára is.

Megjelent a Cimbora 1999/3-as számában

A láthatár és az égbolt

Lászlóffy Aladár

A láthatár és az égbolt

Kard, kalapács, kalamáris

Az ember, anélkül, hogy tudatában lett volna annak, hogy valaha valaki majd versbeszedi a dol­got a kisiskolások számára, – amikor először kiállt a napra, a barlangja elé, a kunyhója udvarába – va­lami olyasmit mormogott maga elé, hogy „előttem van észak, hátam mögött dél, balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél...”

Read More
Mióta van karácsony?

Lászlóffy Aladár

Mióta van karácsony?

Kard, kalapács, kalamáris

Egy Pozsonyban élő magyar költő, Tőzsér Árpád fogalmazta meg szellemesen és szemléletesen azt a képet, melyben megfogható, hogy közmegegyezés szerint van egy időszámításunk előtti sáv s egy az­ óta tartó a történelmi idő kezelésében. Az előbbit „Krisztus előtt”-nek, az utóbbit „Krisztus utánnak” mondjuk.

Read More
A bujkáló könyvtár

Lászlóffy Aladár

A bujkáló könyvtár

Kard, kalapács, kalamáris

Egészen mást értettek még az ókorban a „könyv” fogalmán. A legkülönbözőbb anyagokból ugyan, de tekercsbe felgöngyölített formában álltak a könyvek akkoriban, míg a mai értelemben könyv alakú, kódex­-forma tárolást, „kiadást” jóval később ismerte meg a kultúra. Ez a forma, célszerű és könnyen kezelhető alakzat végleges diadalra a könyvnyomtatás feltalálásával jutott aztán. Miközben nyomtatva avagy kézzel lekapirgálva, majdnem olyan számban pusztultak és születtek a könyvek, mint az emberek.

Read More